دوره های آموزشی جهت ارتقای نقاشان

رنگ دکورات در راستای ارتقای دانش فنی و روشهای اجرایی رنگهای مدرن اقدام به برگزاری دوره های آموزشی در شهرهای مختلف کشور نموده و این کار چندین سال است که ادامه دار بوده است.

 

این شرکت با همیاری مداوم در جهت به روزرسانی اطلاعات و آشنایی با متد به روز اجرای رنگ در دنیا با نقاشان در شهرهای مختلف کمال همکاری را داشته و این مقوله را از کارهای لازم برای جامعه نقاش می داند.

 

افتخار بزرگی است که ضمن خدمت در زمینه تولید در صنعت رنگ کشور در زمینه آموزش و ارتقای دانش نقاشان نیز گامهای بزرگی برداشته شده است.